Gyakori kérdések

Ahhoz, hogy az egyes fogalmakon mindenki ugyanazt értse, szükséges az alapfogalmakat definiálni.

Opting in: pozitív beleegyezés vagy donorkártya rendszer, amely azt jelenti, hogy az agyhalott donorból történő szervkivételhez a donor életében tett beleegyező nyilatkozata szükséges. Pozitív beleegyezés elvét használják USA, Egyesült Királyság, Kanada, Németország, Hollandia, Svájc, Új Zéland, Ausztrália, Japán, Dél-Korea, Thaiföld, Írország, Dél-Amerika, Latin-Amerika és az arab országok többségében.

Opting out: feltételezett beleegyezés elve, amely szerint, ha valaki életében nem tiltakozott szervei transzplantációs célra való felhasználása ellen írásban, akkor annak szervei ilyen célokra felhasználhatók. Magyarországon is ehhez a formához alkalmazkodik az ide vonatkozó jogszabály.

Szövet: az emberi test bármely része, ide nem értve a spermiumot és a petesejtet, az embriót és a magzatot, a vért és a véralkotórészeket.

Szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége, és amely megtartja szerkezetét, erezettségét és azt a képességét, hogy jelentős önállósággal élettani funkciókat tartson fenn, valamint a szerv egy része, amennyiben működése az emberi szervezetben ugyanazt a célt szolgálja, mint az egész szerv, ideértve a szerkezet és erezettség követelményét is;

Szerv- és szövetátültetés:szerv és szövet eltávolítása emberi testből, valamint annak más élő személy testébe történő beültetése az emberi test bizonyos funkcióinak helyreállítása céljából;

Donor: az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából, illetve akinek testéből halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személy testébe történő átültetés céljából. (donatio = adományozás)

Élő donor: az az élő személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából. Szervet cselekvőképes személy abban az esetben adományozhat, ha a donor a recipiens egyeneságbeli rokona, egyeneságbeli rokonának testvére, testvére, testvérének egyeneságbeli rokona. Ha a donor és recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn, és az adományozó ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen adományoz, akkor az intézmény etikai bizottsága hozzájárulhat a szervkivételhez. A donor beleegyezését közokiratba kell foglalni.

Recipiens: az a személy, akinek testébe más személyből eltávolított szervet, illetve szövetet ültetnek át gyógykezelés céljából. (receptio = befogadás)

Agyhalál: az agy - beleértve az agytörzset is - működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése. Azonos az egyén halálával hagyományos, köznapi értelemben véve.

Dialízis: a vese működését pótló gépi kezelés.

Milyen tevékenységet végez az OVSZ Szervkoordinációs Iroda? Fogadja a donorjelentéseket , majd a lekérdezett donoradatok alapján első véleményt alkot a donor és a szervek átültetésre való alkalmasságáról. Ezután értesíti a területileg és az egyes szervek vonatkozásában illetékes kivevő centrumokat és megszervezi a szervkivételt. Eközben segíti a kórházat a jogszerű adminisztrációban és donorgondozásban. A szervkivétel során a szintén OVSZ által alkalmazott centrum koordinátor veszi át a szervezést az adott szerv vonatkozásában. Segít a donáció során, dokumentációt ellenőriz és készít, majd megszervezi az alkalmasnak vélt recipiensek behívását, kivizsgálását, illetve a szerv(ek) beültetését. A dokumentáció véglegesítését, így minden donáció adatait az országos koordinátorok végzik, így nemzeti adatbázist kezelnek a donáció-transzplantáció vonatkozásában. Ennek összesített adatai a honlapon is megtekinthetők. Az országos adatok feldolgozása és elemzése, valamint tudományos kutatási, elemző tevékenység tartozik az elvégzett feladatok közé.

Ezen túl donációs aktivitást élénkítő programokat szervez: - Donációban résztvevő szakemberek számára továbbképzések szervezése és lebonyolítása
- Kórházlátogatások
- Az intenzív osztályok és a transzplantációs centrumok naprakész tájékoztatása.
 

Mi a Szervkoordinációs Iroda célja? A donáció és transzplantáció folyamatának biztonságos, ellenőrizhető és jogszerű lefolytatása. A donorszám emelése. Hatékony gazdálkodás a nemzeti szervkészlettel.

A szervátültetések számának emelése. A szakma megfelelő tájékozottságának segítése. A hazai lakosság tájékozottságának segítése.

Felajánlhatom a szerveimet átültetésre? Amennyiben az ön szűkebb családi körében van olyan vese- illetve májbeteg, aki vesetranszplantációs várólistán van, akkor élődonoros veseátültetési programban igen, egyéb esetben nem.

Mit jelent az agyhalál? Az agy és az agytörzs működésének visszafordíthatatlan hiánya.

Lehetséges a gyógyulás, ha valaki agyhalottá válik? Egyértelműen nem, éppen ez teremti meg a szervátültetés lehetőségét, hiszen az agy halála után még néhány napig a keringés megmarad, tehát dobog a szív annak ellenére, hogy a személy már meghalt.

Hol végeznek Magyarországon élődonoros veseátültetést? Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Pécs, PTE, ÁOK, Sebészeti Klinika, Szeged, SZTE ÁOK, Debrecen, DEOEC, Sebészeti Intézet

Hogyan lehet valaki donor? Kétféle donor van: 1. Agyhalott (cadaver) donor: aki agyhalál állapotába kerül és életében nem tiltakozott írásban az Országos Transzplantációs Nyilvántartásban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, annak szervei eltávolíthatók. A hozzátartozókat ilyen esetben a kezelőorvosnak csupán tájékoztatni kell. 2. Élő donor: jelenleg csak a vese és máj esetében van erre lehetőség, ha a donor a recipiens
a) egyeneságbeli rokona,
b) egyeneságbeli rokonának testvére,
c) testvére,
d) testvérének egyeneságbeli rokona.
Kivételesen a fenti feltételek hiánya esetén is sor kerülhet szerv adományozására. Ebben az esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történt.

Mit kell tennem ahhoz, hogy donor lehessek, ha meghalok? Tulajdonképpen semmit, hiszen ha valaki nem tiltakozik ez ellen, akkor a jogi szabályozás értelmében donor lehet agyhalála esetén. Az viszont fontos, hogy beszéljenek erről a családban; ismerjék meg egymás véleményét, és ha tiltakozás van, akkor éljenek a tiltakozás lehetőségével. Nagy segítség lehet a hozzátartozó számára, ha ismeri az elvesztett hozzátartozó véleményét, mert nem alakul ki benne olyan érzés, hogy neki kell helyette döntést hoznia, amelyet elvileg nem is kell figyelembe venni. Tehát a kezelőorvos a hozzátartozótól kérdez, de csak azért, mert a donort már nem tudja megkérdezni, mégsem a kérdezett, hanem az elhunyt egykori véleményére kíváncsi.

Hol és hogyan tudok donorkártyát igényelni? Magyarországon erre nincs lehetőség és nincs is szükség erre. Ennek az az oka, hogy a hazai jogi szabályozásban megfogalmazott feltételezett beleegyezés elve szerint nem beleegyezés, hanem tiltakozás esetén van szükség írásos nyilatkozatra. A donorkártyát csak azokban az országokban használják, ahol annak kitöltésével lehet a beleegyező szándékot bizonyítani, Magyarországon viszont a tiltakozó nyilatkozat hiánya igazolja az elhunyt életében kinyilatkoztatott beleegyezését.

Mit jelent a feltételezett beleegyezés elve? A feltételezett beleegyezés (presumed consent) azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tiltakozott az ellen, hogy szerveit halála esetén szervátültetési célokra felhasználják, akkor feltételezhető, hogy beleegyezik ebbe. Magyarországon a jogi szabályozás ennek megfelelő.

Mit érez egy agyhalott? Mit él meg a körülötte zajló eseményekből? Semmit, hiszen az agy nem működik!

Milyen szervátültetések végezhetők Magyarországon? Vese, máj, szív,tüdő,  hasnyálmirigy, hasnyálmirigy szigetsejt.

Milyen szervátültetések végezhetők világszerte? Vese, máj, szív, hasnyálmirigy, tüdő, hasnyálmirigy szigetsejt, vékonybél.

Hol végeznek Magyarországon szervátültetéseket? A továbbiakban felsorolt beavatkozások kizárólag transzplantációs várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátások körébe tartoznak.

Veseátültetés:
Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Debrecen, DEOEC, ÁOK, I. sz. Sebészeti Klinika
Pécs, PTE, ÁOK, Sebészeti Klinika
Szeged, SZTE, ÁOK, Sebészeti Klinika

A fent említett centrumok mindegyike végez veseátültetést, tehát 2003-ig ez az egyetlen nem országos centrumban végzett szervátültetés, melynek területi illetékességét a recipiensek vonatkozásában szakminisztériumi rendelet írja elő.

Szívátültetés:
Budapest, SE, ÁOK, Ér- és Szívsebészeti Klinika,
Gottsegen György Országos Kardiologiai Intézet ( gyermekszív)

Májátültetés:
Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Kombinált vese- és hasnyálmirigy-átültetés:
Pécs, PTE, ÁOK, Sebészeti Klinika
Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Tüdőátültetés:
SE, ÁOK, Mellkassebészeti Klinika az Országos Onkológiai Intézet bázisán
Bécsi Egyetem, Sebészeti Klinika, Szív- és Mellkassebészeti Osztálya (Allgemeines Krankenhaus) együttműködésben a SE, ÁOK, Mellkassebészeti Klinikával

Hasnyálmirigy-szigetsejt beültetés:
Budapest, SE, ÁOK, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, miután a szigetsejt izolációt kétoldalú együttműködés alapján a Genfi Egyetemi Kórház Sejtizolációs és Transzplantációs Központja elvégezte.

Hogyan befolyásolja a donáció a temetést? Csupán annyiban, hogy a donációt követően a donor boncolása kötelező. A kegyeleti eljárást, a temetés formáját semmiben sem változtatja meg.

Hány éves korig lehet valaki donor? A donációnak nincs felső korhatára a fejlett országokban, azonban több betegség előfordulási gyakorisága nő az életkorral, ezért kb. 75 év felett ritkábban történnek donációk.

Mit jelent a keresztdonáció? Előfordulhat, hogy a közeli hozzátartozók, vagy szoros érzelmi rokonok között tervezett élődonoros szervadományozásra immunológiai egyezés hiánya miatt nem kerülhet sor. A 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 2014. február 25-én hatályba lépett módosítása lehetővé teszi, hogy ezekben az esetekben is megtörténjen a szervadományozás. Ennek feltétele, hogy két élődonor-recipiens pár tagjainak cseréjével megfelelő immunológiai egyezés jöjjön létre, és valamennyi érintett együttes hozzájárulását adja a beavatkozáshoz. Ebben az esetben tehát az egyik pár donora a másik pár recipiensének, míg a másik pár donora az egyik pár recipiensének adományoz szervet.
A keresztdonáció, vagy párok cseréjével járó donáció tehát az élődonoros szervadományozás egyik, speciális formája.

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról:

"4/A. § (1) Két olyan, az Eütv. 206. § (2) vagy (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő donor és recipiens pár esetében, akiknél a jóváhagyott szervátültetés - az etikai bizottság 4. § szerinti határozatának meghozatalát, illetve az Eütv. 208. §-a szerinti vizsgálatot követően kiderült orvosi indok miatt - nem végezhető el, de szakorvosi javaslat alapján a két szervátültetés a donor és recipiens párok cseréjével elvégezhető, a szakorvosi javaslatot kiállító és a szervátültetéseket végző egészségügyi szolgáltatónál működő etikai bizottsághoz együttesen benyújtott - közokiratba foglalt - közös kérelmükre, az etikai bizottság jóváhagyásával a két szervátültetés elvégezhető.”

Kaphat-e pénzt a család a donációért? Egyértelműen nem.

Kaphat-e pénzt élő donor a donációért? Egyértelműen nem, viszont az az élő személy (donor), aki szervet, vagy szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából, jogosult az ezzel összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek megtérítésére.

Az igényérvényesítéshez szükséges nyomtatványok letölthetők a kormányhivatal honlapjáról (www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/donacio)

A gazdagabb emberek hamarabb kapnak szervet? Egyértelműen nem, hiszen a beteg kiválasztása a várólistáról történik kifejezetten orvosi-szakmai szempontok alapján. A várólisták kezelését várólista bizottságok végzik.

Találkozhat-e a donor családja a recipienssel, vagy annak családjával? A gyakorlat szerint nem.

Mit érdemes tudni a hazai szervátültetések történetéből? Hazánkban az első emberen végzett transzplantációt Németh András végezte Szegeden, 1962. december 21-én, amely egy élődonoros veseátültetés volt. Szervezett veseátültetési program több mint tíz évvel később indult csupán, 1973-ban Budapesten. Majd 1979-től Szegeden, 1991-től Debrecenben és végül 1993-ban Pécsen is megnyíltak a vesetranszplantációs osztályok. 1994-ben megnyílt Budapesten a Transzplantációs és Sebészeti Klinika Perner Ferenc professzor vezetésével és a következő évben megindult az azóta is sikeresen működő májtranszplantációs program. Az első szívátültetést 1992-ben végezte Szabó Zoltán professzor a budapesti Ér- és Szívsebészeti Klinikán. A kombinált vese és hasnyálmirigy beültetést 1998-ban Dr. Kalmár Nagy Károly kezdte meg a pécsi Sebészeti Klinikán, 2004. óta Budapesten is történik ilyen beavatkozás. A legfrissebb magyarországi szervátültetési program a tüdőátültetés, amely annak az 1996 óta tartó együttműködésnek az eredményeként valósulhatott meg,  melynek keretében  a rászoruló magyar betegek Bécsben kaphattak új tüdőt, 2002 óta pedig magyar donor tüdők is kivételre kerültek egy Budapest-Bécs kétoldalú megállapodás alapján. Az Országos Onkológiai Intézet Bázisán működő  SE, ÁOK, Mellkassebészeti Klinikán 2015. december 13-án Dr. Lang György és Dr. Rényi Vámos Ferenc végezték el az első beavatkozást, a program továbbra is a bécsi egyetemmel való szoros együttműködésben folytatódik. Az utolsó - jelenleg is hatályos - jogszabály szerint minden agyhalott donor szervei felhasználhatók szervátültetési célokra, ha az illető életében nem tett írásos tiltakozó nyilatkozatot az Országos Transzplantációs Nyilvántartásban. A rendelet értelmében a kezelőorvos a legközelebbi hozzátartozót köteles tájékoztatni a donáció tényéről. 2001-ben, az Egészségügyi Minisztérium megalapította a Hungarotransplant Kiemelten Közhasznú Társaságot a szervtranszplantációs riadók koordinálására. A szervezet működése kapcsán jelentősen nőtt a donorjelentések és így a szervátültetések száma is. A Hungarotransplant KHT. donáció szervezési munkáját vette át az Országos Vérellátó Szolgálat , Szervkoordinációs Irodája 2007.január 1-én. 2012. január 1-től az Országos Vérellátó szolgálat előzetes együttműködési megállapodást kötött az Eurotransplant International Foundation (ETI) nemzetközi szervcsere szervezettel, amelynek 2013. július 1-től teljes jogú tagjává vált.  Az ETI összesen nyolc ország együttmüködésében   közös szervtranszplantációs várólistát működtet és irányítja a szervek elosztását.

Ha további kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal, és írjon e-mail-t nekünk: szervkoordinacios.iroda@ovsz.hu

Fogalommagyarázat

Elhunyt szervdonorok hozzátartozói és transzplantált recipiensek közötti kapcsolatfelvételről